ҳ

ʦʾ

̹

Ҹ

߹

ѧϰ

󱦷

֤ʦ

շʦ

ʿ

ǹ

Ѷ

󰲷ʦ

ʦ

Ʒʦ

ʳ

ʴ

̬

ȵר

ɱ

ɷʦ

編ʦ

ʥϷʦ

ȫ

֪ʶ

ʦ

а

ȳ

žʦ

ηʦ

¸

ҵ

ѧӦ

֤Ϸʦ


ҳ -->֪ʶ

 վע


   :2019/2/19 18:22:00     DOCĵ         ΢΢š֧

xinzn

¯lxinէzhkrufjimn޹xnzhfhihuϤxңyown

suchjixinynchnyfnynzhfxinȫqunshn

nmxinynipsĦmڭhsƣ

nmbnʦshshjiIJmunfƣ

jnkuҵyzhnyn

ngxiolxiolĦmڭhxiolxixiolspڭh

jnsnҵyzhnyn

ngsuwpwshdsuwdĦmsuwpwshdhn

ntdzhnyn

nmsnmnduĸmtunnngdldldβwisupڭh
pnynzhnyn

ngMyMynnsnpwcwrlhng

fnqnbjnn

fnqnqnchzijnnfnqnpdjnn

fnqnhunsuqijnnfnqnbijnˮshujnn

fnqnchshnhujnnfnqndnchzijnn

fnqnzxinjnnfnqndshnjnn

fnqnsps

fnqnjnnjunpsfnqnjnnsups

fnqnjnnipsfnqnjnnyps

fԸyunwn

qshusnjiznuyʮshfnf
wjnfhnԸyunchcjnnjn

shnboschnnxijsnͿtk
ruyujinwnzhϤxfptxn

jncһyboshnͬtnshnjlu

ynhfn

ynhdchnshujnnbhuishn

fyhynԵyunddjinl

ynhycjnjijndobn

Ըyunfki΢wimunΪwizhnshn˵shu

kijnj

wshnshnshn΢wimiofbiǧqinwnjinnzoy

wjnjinwndshuchԸyunjirlizhnʵshy

jnnbrblumjn

ҦyoqnsnznfʦshjiĦmluʲshy

   rshwwnһyʱshfzishwiuoqshjd԰yunydbqizhnǧqinrbiwʮshrnjrʱshshznʳshʱshzhuychbrshwidchnqʳshyqchnzhncdqyhunzhbnchfnʳshqshuybϴxzyfzurzu

ʱshzhnloxptzidzhnzhnjcnzuqƫpin̻tnyujinyuϥxzhudhzhnnjnrbfynϣxyushznrlishnhninzhpsshnfzhzhpsshznshnnnzshnŮnrnfnudulusnmiosnptxnӦynynhסzhynhxinfqxn

fynshnzishnzixptrrsu˵shurlishnhninzhpsshnfzhzhpsrjndtndnΪwir˵shushnnnzshnŮnrnfnudulusnmiosnptxnӦynrshסzhrshxinfqxnΨwiȻrnshznԸyunyoywn

foxptzhpsĦmڭhsӦynrshxinfqxnsuyuһyqizhnshn֮zhlirulunshnru̥tishnruʪshshnruhushnruyuɫsruwɫsruyuxinruwxinrufiyuxinfiwxinwjilnrwynipnrmid֮zhrshmidwlinwshwbinzhnshnʵshwzhnshndmidzhhyxptrupsyuwxinrnxinzhnshnxinshuzhxinjfips

fcxptpsyfӦynwsuסzhxnybʩshsuνwibסzhɫsbʩshbסzhshnxinζwichfbʩshxptpsӦynrshbʩshbסzhyxinhyrupsbסzhxinbʩshqfdbk˼slinxptyyynhdnfnxknk˼slinfufҲyshznxptnnxbifnsάwishnxixknk˼slinfufҲyshznxptpswסzhxinbʩshfdyfrshbk˼slinxptpsdnӦynrsujioסzh

xptyyynhkyshnxinjinrlifufҲyshznbkyshnxindjinrlihyrlisu˵shushnxinjfishnxinfoxptfnsuyuxinjishxwnrujinzhxinfixinjxinrli

xptbfynshznpyuzhnshndwnrshyn˵shuzhnjshnʵshxnfufoxptĪmzush˵shurlimihuhuwbisuyuchjixifzhyczhnjnnshnxnxnycΪwiʵshdn֪zhshrnbyһyfrfsnswfrzhnshnnyywlinǧqinwnfsuzhnzhshnnwnshzhnjnizhһyninshnjnxnzhxptrliϤx֪zhϤxjinshzhzhnshndrshwlinfdhy

shzhzhnshnwfwxinrnxinzhnshnxinshuzhxinwfxinywfifxinhyshzhzhnshnruxnȡqxinjΪwizhuwrnzhnshnshuzhruȡqfxinjzhuwrnzhnshnshuzhhy

ruȡqfifxinjzhuwrnzhnshnshuzhshbӦynȡqfbӦynȡqfifyshyrlichn˵shurdnbqi֪zhw˵shufrfyzhfshnӦynshhkunfif

xptyyynhrlidnudulusnmiosnptҮyrliyusu˵shufҮyxptynrwjifsu˵shuywyudnfmnnudulusnmiosnptywyudnfrlik˵shuhy

rlisu˵shufjibkȡqbk˵shufiffififsuyzhhһyqixinʥshnjiywΪwifryuchbi

xptyyynhrurnmnsnǧqindǧqinshjiqboyynbʩshshrnsudfdnnΪwidufuxptynshndushznhyshfdjfifdxnshrli˵shufddu

rufyurnycjnzhnshuchnizhsjjdnΪwitrn˵shuqfʤshnbhyxptһyqizhfjzhfnudulusnmiosnptfjicncjnchxptsuνwiffzhjfiff

xptyyynhxtuhunnnzushninwdxtuhunufuxptynfҲyshznhyxtuhunmnΪwirlirwsurbrɫsshnxinζwichfshmnxtuhun

xptyyynh˹stuhnnnzushninwd˹stuhnufuxptynfҲyshznhy˹stuhnmnһywnlirʵshwwnlishmn˹stuhn

xptyyynhnuhnnnzushninwdnuhnufuxptynfҲyshznhynuhnmnΪwiblirʵshwblishmnnuhn

xptyyynhluhnnnzushninwdluhndofuxptynfҲyshznhyʵshwyufmnluhnshznruluhnzushninwdluhndojΪwizhuwrnzhnshnshuzh

shznf˵shuwdwںzhnsnmirnzhnzuΪwidһyshdһylyluhnshznwbzushninwshlyluhnshznwruzushninwdluhndoshznzb˵shuxptshyolnnuhnzhyxptʵshwsuxnrmnxptshyolnnuhn

foxptyyynhrlixziȻrndnfsuyfyusudfufҲyshznrliziȻrndnfsuyfʵshwsudxptyyynhpsׯzhunynftfufҲyshznhy

ׯzhunynftzhjfiׯzhunynshmnׯzhunynshxptzhpsĦmڭhsӦynrshshnqnjnxnbӦynסzhɫsshnxnbӦynסzhshnxinζwichfshnxnӦynwsuסzhrshnqxn

xptƩpryurnshnrxmɽshnwnyyynhshshnΪwidfuxptynshndshznhyf˵shufishnshmndshn

xptrhnhzhnsuyuɳshshrshɳshdnhnhyyynhshzhhnhɳshnnΪwidufuxptynshndushzndnzhhnhshnduwshhkunqɳshxptwjnʵshynorruyushnnnzshnŮnrnyqbomnrsuhnhɳshshsnǧqindǧqinshjiyynbʩshdfdufuxptynshndushznfoxptrushnnnzshnŮnrnycjnzhnnizhshuchsjjdnΪwitrn˵shurcfdʤshnǰqinfd

fcxptsu˵shushjnnizhsjjdndn֪zhcchһyqishjintinrnxilujiӦynnynrftmiohkunyurnjnnnshuchdsn

xptdn֪zhshrnchnjizushndһyϣxyu֮zhfrushjndinsuzi֮zhchjΪwiyufruznzhndz

rʱshxptbfynshzndnhmncjnwdnynhfnchfoxptshjnmnΪwijnnbrblumyshmnzrdnfnchsuyzhh

xptf˵shubrblumjfibrblumshmnbrblum

xptyyynhrliyusu˵shuffuxptbfynshznrliwsu˵shuxptyyynhsnǧqindǧqinshjisuyu΢wichnshΪwidufuxptynshndushzn

xptzh΢wichnrli˵shufi΢wichnshmn΢wichnrli˵shushjifishjishmnshjixptyyynhkysnʮshrxinjinrlifufҲyshznbkysnʮshrxindjinrlihy

rli˵shusnʮshrxinjshfixinshmnsnʮshrxinxptruyushnnnzshnŮnrnyhnhɳshdnshnmnbʩshrufyurnycjnzhnnizhshuchsjjdnΪwitrn˵shuqfshndu

rʱshxptwn˵shushjnshnxiyȤqtlibiqrbfynϣxyushznf˵shurshshnshnjndinwcnxlisudhuynδwicndwnrsh֮zhjnshznrufyurndwnshjnxnxnqnjnjshnʵshxin

dn֪zhshrnchnjidһyϣxyundshznshʵshxinzhjshfixinshrli˵shumnʵshxinshznwjndwnrshjndinxnxishuchbzΪwinnrudnlishhuwbisuqyuzhnshndwnshjnxnxishuchshrnjΪwidһyϣxyuhycrnwwxinwrnxinwzhnshnxinwshuzhxinsuyzhhwxinjshfixinrnxinzhnshnxinshuzhxinjshfixinhylһyqizhxinjmnzhf

foxptrshrshrufyurndwnshjnbjnbbbηwidn֪zhshrnshnΪwiϣxyuhyxptrli˵shudһyblumjfidһyblumshmndһyblum

xptrnrblumrli˵shufirnrblumshmnrnrblumhyxptrwxΪwilwnjishntwyrʱshwwxinwrnxinwzhnshnxinwshuzhxinhy

wywnxjiji֧zhjiʱshruyuwxinrnxinzhnshnxinshuzhxinӦynshnchnhnxptyuninuȥqywbishzurnrxinrnyrsushwwxinwrnxinwzhnshnxinwshuzhxinshxptpsӦynlһyqixinfnudulusnmiosnptxnbӦynסzhɫsshnxnbӦynסzhshnxinζwichfshnxnӦynshnwsuסzhxnruxnyuסzhjΪwifiסzhshf˵shupsxnbӦynסzhɫsbʩsh

xptpsΪwilyһyqizhnshnӦynrshbʩshrli˵shuһyqizhxinjshfixinyu˵shuһyqizhnshnjfizhnshnxptrlishzhnyzhʵshyzhryzhbڿkunyzhbyyzh

xptrlisudfcfwʵshwxxptrupsxnסzhyfrxnbʩshrrnrnjwsujinrupsxnbסzhfrxnbʩshrrnyuĿmrunmnzhojinzhnzhnɫs

xptdnli֮zhshruyushnnnzshnŮnrnnnycjnshuchdsnjΪwirliyfzhhuϤx֪zhshrnϤxjinshrnjidchnjiwlinwbinnd

xptruyushnnnzshnŮnrnchrfnyhnhɳshdnshnbʩshzhnrfnfyhnhɳshdnshnbʩshhurfnyyhnhɳshdnshnbʩshrshwlinbiǧqinwnyjiyshnbʩsh

rufyurnwncjndinxnxnbnqfʤshnbhkunshдxishuchdsnΪwirnji˵shuxptyҪyoyn֮zhshjnyubk˼sybkchnlinwbinndrliΪwifdshnzh˵shuΪwifzushnshnzh˵shu

ruyurnnnshuchdsnunΪwirn˵shurliϤx֪zhshrnϤxjinshrnjidchnjibklinbkchnwyubinbk˼syndrshrndnjΪwihdnrlinudulusnmiosnpthy

xptruyoСxiofzhzhuwjinrnjinzhnshnjinshuzhjinjycjnbnntnshudsnΪwirnji˵shuxptzizichchruyucjnһyqishjintinrnxilusuӦynnyn

dn֪zhcchjΪwishtjiӦynnjnzulΧwiroyzhhuxinrɢsnqch

fcxptrushnnnzshnŮnrnshuchdsncjnruΪwirnqnjinshrnxinshzuҵyӦyndudoyjnshrnqnjinxinshzuҵyjΪwixiomidndnudulusnmiosnpt

xptwninuȥqwlinɮsnoqjiyȻrndnfǰqindֵzhbbisǧqinwnynuyutuzhfϤxjinynchnshwknuzhrufyurnyhuĩmshnnshuchdsncjnsudndywsunynzhfndbifnbjһyǧqinwnyfnnizhsunshƩpysubnnjxptrushnnnzshnŮnrnyhuĩmshyushuchdsncjnsudndwruj˵shuzhhuyurnwnxnjkunlunhybxn

xptdn֪zhshjnybk˼syuboybk˼sy

rʱshxptbfynshznshnnnzshnŮnrnfnudulusnmiosnptxnynhӦynסzhynhxinfqxnfoxptshnnnzshnŮnrnfnudulusnmiosnptxnzhdnshnrshxnwӦynmidһyqizhnshnmidһyqizhnshnyrwyuһyzhnshnʵshmidzhhyxptrupsyuwxinrnxinzhnshnxinshuzhxinjfipssuyzhh

xptʵshwyuffnudulusnmiosnptxnzhxptyyynhrliyȻrndnfsuyufdnudulusnmiosnptfufҲyshznrwjifsu˵shu